ANBI status

         ANBI status                                                                           

home > agenda > ANBI status

 SLE bezit de ANBI status:

● SLE heeft geen winstoogmerk. De met activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van SLE.

● Blijkens artikel 13, lid 5 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling als SLE.

● SLE tracht haar doel te bereiken door het verwerven van sponsorgelden, donaties, giften en subsidies. Wij streven ernaar inkomsten en uitgaven (zoals aanschaf/onderhoud inventaris, kosten activiteitendagen etc.) zoveel mogelijk jaarlijks op elkaar af te stemmen.

● SLE houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

● SLE besteedt haar inkomsten alleen aan kosten die verbonden zijn aan de omschreven werkzaamheden en activiteiten.

● Zowel leden van het bestuur als de overige vrijwilligers van SLE krijgen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. De door het bestuur van SLE noodzakelijk geachte kosten, gemaakt door bestuursleden en vrijwilligers van SLE, komen voor vergoeding in aanmerking.

● De belangrijkste SLE inkomsten en uitgaven in 2015:

● Inkomsten: subsidies 1336 euro, netto-resultaat hekkenprojekt 1173 euro, giften 1125 euro.

● Uitgaven: nestkasten, ooievaarsnesten e.d. 1078 euro; kosten verbruiksmateriaal alsmede onderhoud machines en overige gereedschappen 1049 euro; kosten activiteitendagen (waaronder begrepen de jaarlijkse Natuurwerkdag) 858 euro en de verzekeringskosten 428 euro.

● RSIN / fiscaal nummer: 804911812 Giften aan SLE zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Locatie

  • Facebook - White Circle

Contact

Stichting Landschapselementen Elburg (SLE)

Bloemstraat 5a

8081 CV Elburg

telefoon: 0525 - 690540

b.g.g:       06 - 521 259 85

Email: info@landschapselementenelburg.nl

In samenwerking met www.joustramanagement.nl