top of page

 Wat voor functie heeft het    bestuur?  

 

> Klik hier voor meer informatie

 Geschiedenis SLE  

Meer Geschiedenis
Wie zijn wij                                                                         

home > wie zijn wij > bestuurgeschiedenis

Al meer dan 20 jaar houdt een flinke groep vrijwilligers zich bezig met het verfraaien van het landschap in het buitengebied van de gemeente Elburg. In 1992 gestart als werkgroep erfbeplanting, die zich vooral bezighield met het maken van plannen voor erfinrichting. Deze plannen werden door derden uitgevoerd. De succesvolle werkgroep is in 1994 gestopt met het project en is toen gaan nadenken over hun toekomst.

Het resultaat was de oprichting van SLE in 1996. Een stichting die niet alleen landschaps- en erfinrichtingsplannen maakt, maar ook zelf de uitvoering ter hand neemt. In de ruim 20 jaar van haar bestaan heeft SLE naast het jaarprogramma ook bijzondere werkdagen (mede) georganiseerd, zoals sinds 2004 de landelijke Natuurwerkdag en de Gelderse Werkdag in 2017.

SLE is in 1996 opgericht als vervolg op het succesvolle erfbeplantingsproject van de werkgroep erfbeplanting van de oudheidkundige vereniging “Arent thoe Boecop”. In 1992 werd de ‘werkgroep erfbeplanting’ in het leven geroepen. De leden van de werkgroep, vertegenwoordigers van gemeente, standsorganisaties, oudheidkundige vereniging en milieugroep Perspectief, gingen enthousiast aan het werk. In twee jaar tijd werden ca. 60 erven (min of meer) heringericht. Coniferen werden vervangen door bijvoorbeeld beukenhagen en op de erven verschenen leibomen en een keur aan hoogstamfruitbomen. Dit project werd landelijk bekend onder meer door televisie-uitzendingen van “Van Gewest tot Gewest” en de Postcodeloterij. Daarnaast werd in diverse bladen aandacht aan het project besteed.

Toen het erfbeplantingsproject bijna afgerond was besteedde de Postcodeloterij wederom aandacht aan het project en schonk fl. 21.500, -. Kort na deze uitzending werd de werkgroep benaderd door Biohorma BV; zij zochten in het kader van hun 40-jarig bestaan een te sponsoren project dat moest aansluiten bij de doelstelling van de BV en dat ten goede moest komen aan de Elburgse samenleving. Het gevolg van de genereuze gift van Biohorma BV (40.000 gulden) was het besluit om door te gaan met de activiteiten én de werkgroep op te laten gaan in een autonome stichting “Stichting Landschapselementen Elburg” (SLE).

 

De heer Luc von Hebel namens Biohorma en de heren  Tom Bergstra en Ad Dijkshoorn namens de oudheidkundige vereniging hebben de oprichting van de stichting voorbereid. Op 20 mei 1996 werd de oprichtingsakte bij notaris Overbeeke in Elburg ondertekend. SLE was geboren! Het nieuwe bestuur heeft vanaf dat moment hard gewerkt aan een plan om leden te werven en een inventarisatie te maken van materialen en gereedschappen die nodig zijn om semiprofessioneel te kunnen werken.

Op 30 oktober 1996 werd een informatieavond gehouden op de Hoge Enk. Tijdens deze drukbezochte avond presenteerde SLE zich voor het eerst aan de bewoners van de gemeente Elburg. De doelstelling van SLE werd uitgelegd en vol trots werd de Knotkar, vol met gereedschap en ladders, getoond. Ruim twintig vrijwilligers meldden zich aan en een tiental bewoners vroeg om advies dan wel of wij werk voor ze konden doen. Op 16 november heeft SLE een open dag gehouden op het erf van Hendrik van de Put aan de Tempelweg. Hier zijn demonstraties gegeven van onder andere knotten van populieren, hoogstamfruitbomen snoeien, nieuwe fruitbomen aanplanten en het afzetten van een houtsingel. De belangstelling was boven verwachting en wederom groeide de lijst vrijwilligers. Toen het echte serieuze werk begon op 14 december 1996 stonden er al ruim dertig vrijwilligers op de lijst.

 

Biohorma heeft tot 2012 het secretariaat voor haar rekening genomen en eenmaal per jaar de jaarrekening door hun accountant laten controleren. Tot die tijd werd tevens vergaderruimte beschikbaar gesteld. Vanaf 2012 stelt de gemeente Elburg ruimte beschikbaar voor onze bestuursvergaderingen.

Van meet af aan is de slogan ‘geen woorden, maar daden’ in praktijk gebracht: geen vermanend, opgestoken vingertje naar de burgers maar door hard te werken en projecten tot een goed eind te brengen zijn de bewoners van het buitengebied SLE positief gaan waarderen. Door deze werkwijze kwamen en komen er bij gemeente Elburg en SLE veel verzoeken binnen om advies en hulp voor erf- en andere landschappelijke beplanting.

Vooral de deelname van het bedrijfsleven en de gemeente bracht extra kennis in; het succes van SLE is mede daaraan te danken. Anderzijds wordt geconstateerd dat de inzet van de SLE vrijwilligers voor de gemeente Elburg in een breder perspectief kan worden getrokken dan alleen uitvoering van projecten. SLE levert inmiddels ook een belangrijke bijdrage om het natuur- en landschapsbeleid te vernieuwen door bijvoorbeeld nieuwe ideeën voor natuur- en landschapsbeheer te ontwikkelen. SLE richt zich dan ook in samenwerking met de adviseur van de gemeente Elburg op beleidsontwikkeling (beïnvloeding) en zorgt daarnaast ook voor kritische reflectie op beleid en beheer. Het uiteindelijke doel hierbij is het bijdragen aan een maatschappelijke inbedding van het landschap- en natuurbeleid.

bottom of page