top of page

 Privacybeleid  

 

 

SLE hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar vrijwilligers en die van haar andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door de SLE dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SLE houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

   1. Soorten persoonsgegevens

 

SLE registreert van haar leden: naam, adres, emailadres en telefoonnummer.

 

   2. Doeleinden

 

SLE registreert persoonsgegevens zodat haar leden door SLE geïnformeerd kunnen worden over geplande SLE-activiteiten (uitnodiging tot deelname), de SLE Nieuwsbrief en overige, direct aan SLE gerelateerde onderwerpen.

 

   3. Verwerking van persoonsgegevens

 

SLE zorgt ervoor dat:

  • alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt;

  • er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk;

  • SLE de enige verwerker is van de persoonsgegevens;

  • persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt;

  • zij om uw uitdrukkelijke toestemming zal vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

   4. Rechten leden

 

SLE honoreert alle rechten van leden, zoals het recht op inzage, wijzigen, wissen, het ontvangen van alle geregistreerde gegevens en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Leden kunnen hiervoor gebruik maken van de door AVG beschikbaar gestelde standaardbrieven op: 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

 

   5. Beveiligen

 

SLE gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en behandelt deze vertrouwelijk. Ze worden alleen verwerkt door hiervoor benoemde SLE (bestuurs-)leden en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens SLE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding.

  • We hanteren een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 

   6. Persoonsgegevens bewaartijd

 

In principe blijven de persoonsgegevens altijd bewaard in het SLE archief vanuit historisch oogpunt. Op verzoek kunnen persoonsgegevens echter volledig worden verwijderd met uitzondering van historische documenten, zoals de SLE Knotpraat.

 

 

Dit privacybeleid is vastgesteld in de bestuursvergadering van SLE op 17 juli 2018.

Privacyverklaring

bottom of page